ទំព័រដើម / ធនាគារ (page 3)

ធនាគារ

ធនាគារជប៉ុន77ចាប់អារម្មរណ៍ការវិនិយោគលើវិស័យឥណទាននៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ: ប្រធានធនាគារ  77 ប្រចាំក្រុង សេនដាយ របស់ប្រទេសជប៉ុនថ្លែង​ប្រាប់មន្រ្តីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាអំពីការ​សំលឹងមើល​ឱកាស​វិនិយោគ​លើវិស័យធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា។

មើលពេញ