ទំព័រដើម / សន្តិសុខសង្គម / សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨នេះ  ជប៉ុនបន្តជួយបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នា ក់ដឹកនាំវ័យក្មេងកម្ពុជា

សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨នេះ  ជប៉ុនបន្តជួយបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នា ក់ដឹកនាំវ័យក្មេងកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖    រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសបន្ តទទួលមន្រ្តីវ័យក្មេងកម្ពុជាសម្ រាប់ឆ្នាំ២០១៨នេះ  ដើម្បីទៅបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផ្សេ ងៗ ដើម្បី​ក្លាយជា​អ្នកដឹកនាំវ័យក្ មេងប្រកបដោយ​សមត្ថភាពឆ្លើយតបទៅ នឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍ របស់​កម្ពុជា។

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈទីភ្នាក់ ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុ នហៅកាត់ថា ចៃកា នៅឆ្នាំ២០១៨ បានសម្រេចទទទួលមន្រ្តីវ័យក្មេ ងកម្ពុជារហូតដល់ជាង៤០នាក់ឲ្យទៅ​ សិក្សាវិជ្ជាជីវៈនៅប្រទេសជប៉ុ នលើបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្ម ប្រតិបិត្តការនិងការគ្រប់គ្រង​ សុខភាព​សហគមន៍ និងគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន។

ក្នុងសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសដល់មន្ រ្តីរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានរបស់ក្រសួ ងមហាផ្ទៃចំនួន១៤ នាក់មុនចេញទៅប្រទេសជប៉ុន នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមករានេះនេះលោកមីអូរ៉ាជូនីជី អនុ​ប្រធាន​ចៃការជប៉ុនប្រចាំកម្ ពុជាបានឲ្យដឹងថា ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយុវជនវ័យក្មេ ងកម្ពុជាគឺមានភាពចាំបាច់​ណាស់ដើ ម្បីជំរុញឲ្យកម្ពុជាអាចរំដោះពី ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទៅប្រទេ សអភិវឌ្ឍន៍បានតាមការគ្រោងទុក។

ឯកឧត្ដមប្រាក់សំអឿនអគ្គនាយកនៃ អគ្គនាយដ្ឋានរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ ទៃបានចាត់ទុកប្រទេសជប៉ុនថាជាប្ រទេសទី១ក្នុងការជួយអភវិឌ្ឍន៍ ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលនាំអោ យប្រជាជនកម្ពុជាកាន់មានចំណេះដឹ ងបន្ថែមទៀត ។

ឯកឧត្ដមបញ្ជាក់ថាតាមរយៈពេលសិក្ សានៅប្រទេសជប៉ុននេះ មានរយះពេ ល១ឆ្នាំទៅ២ឆ្នាំភាគច្រើនមន្រ្តី មកពីស្ថាប័នរដ្ឋ ។

ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាតាមរយះការសិ ក្សានៅប្រួទេសជប៉ុននេះវាគឺជាឪកា សដែលមានតំលែសំរាប់មន្រ្តីរាជកា ររបស់កម្ពុជាក្នុងការសិក្សាស្វែ ងយល់បន្ថែមពីបទពិសោធនៃការគ្រប់ គ្រងរដ្ឋបាលមូលរបស់ប្រទេសជប៉ុ នដើម្បីបង្កើនការផ្តល់សេវាសាធា រណៈជូនពលរដ្ឋក្នុងគោលបំណងដើម្បី លើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋសំដៅចូលរួ មកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រកាន់តែឆាប់ រហ័ស។

សូមបញ្ជាក់ថាតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៥មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិ បាលជប៉ុនបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនា ញបច្ចេកទេសផ្សេងៗដល់មន្រ្តីវ័ យក្មេងកម្ពុជាបានចំនួនជាង១០០០នា ក់ហើយអត្តបទ  ពេញ សុភ័ក្រ្ត

អំពី long heng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *