ទំព័រដើម / ប្លែកៗ / ការដឹកជញ្ជូនសៀវភៅរយៈពេល២០ឆ្នាំ

ការដឹកជញ្ជូនសៀវភៅរយៈពេល២០ឆ្នាំ

ស្រ្តីម្នាក់រស់នៅក្នុងរដ្ឋផ្លរីដាធ្លាប់បានបញ្ជាទិញសៀវភៅរបស់លោកDr. Seussតាម Online អោយចៅស្រីរបស់គាត់ ប៉ុន្តែត្រូវរង់ចាំអស់រយៈពេល ២០ឆ្នាំទើបទទួលបានសៀវភៅនោះ។ ស្រ្តីម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាVera Walkerបាននិយាយថា គាត់បានបញ្ជាទិញសៀវភៅនេះតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៨ បើគិតមកដល់ពេលនេះវាមានរយៈពេល ២០ឆ្នាំហើយ។


គាត់ទិញវាដើម្បីនិទានរឿងឲ្យចៅស្រីរបស់គាត់ស្ដាប់ប៉ុន្តែពេលនេះចៅស្រីរបស់គាត់ក្លាយជាម្ដាយគេហើយអញ្ជឹងមានតែទុកឲ្យនាងនិទានរឿងនេះឲ្យកូនរបស់នាងស្ដាប់វិញចុះ។
ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍បានពន្យល់ប្រាប់អ្នកស្រី Walker ថាគេទើបតែរកឃើញកញ្ចប់សៀវភៅនេះនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្រចាស់ៗ ទើបបណ្ដាលឲ្យមានការខកខានក្នុងការដឹងជញ្ជូនផងដែរ។

អំពី Moung Vibol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *