ទំព័រដើម / Tag Archives: ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍កម្ពុជាអន្តរជាតិលើកទី២ ឆ្នាំ២០១៨ (CTM 2018)

Tag Archives: ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍កម្ពុជាអន្តរជាតិលើកទី២ ឆ្នាំ២០១៨ (CTM 2018)

ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍៥០០មកពី៨០ប្រទេសចូលរួមពិព័រណ៍ទេសចរណ៍កម្ពុជាអន្តរជាតិលើកទី២

ភ្នំពេញ៖ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍៥០០មកពី៨០ប្រទេសចូលរួមពិព័រណ៍ទេសចរណ៍កម្ពុជាអន្តរជាតិលើកទី២ ដើម្បីជំរុញការទាក់ទាញទេសចរមកកំសាន្ដនៅកម្ពុជានិងផ្ដល់ឪកាសអោយក្រុមហ៊ុនបង្កើនភាពជាដៃគូសម្រាប់ពង្រីកពាណិជ្ជកម្មនិងបង្ហាញសក្ដានុពលប្រទេសនិយមួយពីវិស័យរបស់ខ្លួន។

មើលពេញ