ទំព័រដើម / Tag Archives: ពិភពអារ៉ាប់

Tag Archives: ពិភពអារ៉ាប់

ចិនសន្យាផ្ដល់កម្ចីដល់ពិភពអារ៉ាប់២៣០០លានដុល្លារសម្រាប់ផែនការសហប្រតិបត្តិការ

ចិន៖ចិននិងពិភពអារ៉ាប់សន្យាដោះស្រាយបញ្ហផែនការសហប្រតិបត្តិការនិងសមូហភាពជារួមដោយសន្យាផ្ដល់ជំនួួយជាង២០០លានដុល្លារនិងកម្ចី២៣០០លានដុល្លារដល់ពិភពអារ៉ាប់។

មើលពេញ