ទំព័រដើម / Tag Archives: សត្វអ្វី

Tag Archives: សត្វអ្វី

សត្វអ្វីដែលសម្លាប់មនុស្សច្រើនលើលោក?

ភ្នំពេញ​៖នៅលើលោកនេះ តើសត្វអ្វីដែលសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងគេក្នុងមួយឆ្នាំៗ?លេខ១: មូសសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 725000នាក់ ក្នុងមួយឆ្នាំ។លេខ២: មនុស្សសម្លាប់មនុស្សប្រមាណជា 475000នាក់ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ពស់មានពិសសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 50000នាក់ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ឆ្កែឆ្កួតសម្លាប់មនុស្ស 25000នាក់ ក្នុងមួយឆ្នាំ។និងឆ្កែចចកសម្លាប់មនុស្សតិចជាង 10នាក់ ក្នុងមួយឆ្នាំ៕​

មើលពេញ